Goal & KPI ปี 2560 รวมถึงแบบฟอร์มสรุปผลงาน

Goal & KPI 2560  คลิกที่นี่

คอ.39 แบบฟอร์มสรุปผลงานรายเดือนของผู้ประสานงานการศึกษา คลิกที่นี่

(สำหรับผู้ประสานงานการศึกษาส่งพระประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด)

คอ.40 แบบฟอร์มสรุปผลงานรวมของผู้ประสานงานการศึกษาจังหวัด คลิกที่นี่

(สำหรับพระประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด/หัวหน้างาน)

ลำดับการรายงานผลงานของผู้ประสานงานการศึกษา คลิกที่นี่