ขั้นตอนการส่งผลงานประจำเดือน

บริหารทะเบียนผู้ประสานงานการศึกษาสำหรับโซนและผู้ประสานงาน V-Star  ได้ที่   new.rgtcenter.com

ส่งผลงานประจำเดือนได้ที่ bit.ly/kru-school

 

คู่มือการใช้โปรแกรม bit.ly/kru-school

ขั้นตอนการแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ดูแล คลิกที่นี่  (ปิดการแจ้งชื่อโรงเรียนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน      ให้กรอก คอ.38 เอกสารขอเปลี่ยนโรงเรียนที่ดูแล คลิกที่นี่)

ขั้นตอนการอัฟโหลดรูปผู้ประสานงานการศึกษา คลิกที่นี่

ขั้นตอนการคีย์ใบบันทึกกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหรือพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม (คอ.35) คลิกที่นี่