ครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ความหมาย

ครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก หรือเรียกคำย่อว่า “ครูอาสาฯ” และเตรียมครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก หรือเรียกคำย่อว่า “เตรียมครูอาสาฯ” หมายถึง บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา และมีศรัทธาที่จะเข้ามาสร้างบารมีในองค์กรอย่างเต็มเวลาด้วยจิตที่เป็นกุศล โดยมีความรู้ความสามารถตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และพร้อมที่จะรับปัจจัยเกื้อหนุนในอัตราที่เกื้อกูล สนับสนุนการดำรงชีวิตเพื่อสร้างบารมี ตามอัตราปัจจัยที่องค์กรกำหนดขึ้น

คุณสมบัติ

๑. ครูอาสาฯ

๑.๑ เคยเป็นข้าราชการครู ครูบริหาร หรือเป็นเตรียมครูอาสาฯ รวมประสบการณ์ครูอย่างน้อย ๓ ปี อายุไม่เกิน  ๖๓ ปี หากมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปต้องมีสุขภาพ แข็งแรง  สามารถรับบุญได้

๑.๒ ไม่มีพฤติกรรม หรือลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศ หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว

๑.๓ จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี

๑.๔ นับถือและเชื่อมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม

๑.๕ สามารถรักษาศีล ๕ ได้สมํ่าเสมอ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขเป็นปกติ

๑.๖ สุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในพื้นที่

๑.๗ มีลักษณะของผู้นำด้านการพัฒนาศีลธรรม เช่น มีจิตอาสา  ทำงานเป็นทีม เป็นกัลยาณมิตร  เสียสละเพื่อส่วนรวม ใฝ่บุญ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใฝ่เรียนรู้ด้านธรรมะ เป็นต้น

๑.๘ ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๑.๙ ไม่เคยเป็นผู้สิ้นสุดสมาชิกภาพขององค์กร เฉพาะที่กระทำความผิดหรือเสียหายต่อองค์กร

๑.๑๐ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ขององค์กรได้

๒. เตรียมครูอาสาฯ

๒.๑ ผู้มีคุณสมบัติเหมือนครูอาสาฯ แต่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมครูอาสาฯใหม่ (๒๕ วัน)

๒.๒ ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เป็นครูผู้สอน ครูผู้บริหารหรือมีประสบการณ์ไม่ถึง ๓ ปี ต้องเป็นเตรียมครูอาสาฯ จนรวมเวลาประสบการณ์การทำหน้าที่ครู และเตรียมครูอาสาฯ ครบ ๓ ปีขึ้นไป  เตรียมครูอาสาฯ ที่ต้องการปรับสถานภาพเป็นครูอาสาฯ ต้องผ่านการประเมินการทำหน้าที่เตรียมครูอาสาฯ จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการอบรมเป็นครูอาสาฯ  และดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหา

หลักเกณฑ์การบรรจุเข้าเป็นสมาชิกครูอาสาฯและเตรียมครูอาสาฯ

๑.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรกำหนดไว้

๒.ต้องผ่านขั้นตอนการจัดหา

๓.กรณีที่องค์ประธานมีคำสั่ง หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการบวร มีมติเห็นชอบ อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

ดูรายละเอียดได้ที่นี่