ผู้ประสานงานการศึกษา

รายชื่อผู้ประสานงานการศึกษา คลิกที่นี่

 

โครงการและคุณสมบัติผู้ประสานงานการศึกษาฟื้นฟูศีลธรรมโลก

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ได้มีการจัดอบรมโรงเรียนดีศรีตำบลและโรงเรียนในฝัน โดยมีจำนวนครูที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๒๐๖,๙๑๓ คน จาก ๙,๐๒๐ โรงเรียน เพื่อเป็นการรักษาพัฒนาและสร้างความร่วมมือร่วมใจจากครูที่ผ่านการอบรมเพื่อร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมโดยการทำกิจกรรมศีลธรรมผ่าน บ้าน-วัด-โรงเรียน รวมถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการรับสมัครผู้ประสานงานการศึกษาเป็นทีมงานในแต่ละจังหวัด เพื่อติดตามรักษาครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างจริงจัง รวมถึงการดูแลผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพัฒนาศีลธรรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆที่จะมีขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ประสานงานการศึกษามีบทบาทหน้าที่โดยภาพรวม ดังนี้

๑) เป็นทีมงานในพื้นที่จังหวัด เยี่ยมเยียนและแนะนำให้กำลังใจบุคลากรสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนในฝัน รวมถึงโรงเรียน World Class สร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมศีลธรรมผ่าน บ้าน-วัด-โรงเรียน รวมถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๒) เป็นทีมงานในพื้นที่จังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ร่วมกันและการบูรณาการกิจกรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน รวมถึงชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันพัฒนากิจกรรมในลักษณะ บวร เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและความดี พื้นฐานให้กับนักเรียนทุกคน ผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach)

๓) เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับทีมงานส่วนกลางรักษาพัฒนางานผู้ประสานงานการศึกษาและครูแกนนำ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เพื่อนำไปปรับพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมาย

๔) เป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ส่วนงานที่ดูแล คณะกรรมการบวร. ฝ่ายรักษาพัฒนางานผู้ประสานงานการศึกษาและครูแกนนำ

คุณสมบัติของผู้ประสานงานการศึกษา

๑) จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี และมีประสบการณ์งานด้านการศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

๒) มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายการฟื้นฟูศีลธรรม

๓) มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะตามหลักสูตรการอบรมศีลธรรมในโครงการโรงเรียนดีและโรงเรียนในฝันเป็น

๔) เป็นที่ยอมรับของทีมงานและทำงานร่วมกับทีมงานได้

๕) มีทักษะและประสบการณ์ในการลงพื้นที่นิเทศ ประเมิน สถานศึกษา

๖) มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคลากรและสถานบันการศึกษาต่างๆ

๗) สามารถเป็นบุคคลต้นแบบด้านศีลธรรมได้ เช่น ทำทาน, ถือศีล ๕ เป็นปกติ ,ถือศีล ๘ ในวันพระ , ปฏิบัติความดีสากล ห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย เป็นต้น

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานการศึกษาและผ่านการอบรมแล้ว ทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อผ่านการทดลองแล้ว จะมีการต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา ครั้งละ ๑ ปี )