โครงการครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ได้มีการจัดอบรมโรงเรียนดีศรีตำบลและโรงเรียนในฝัน โดยมีจำนวนครูที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๒๐๖,๙๑๓ คน จาก ๙,๐๒๐ โรงเรียน เพื่อเป็นการรักษาพัฒนาและสร้างความร่วมมือร่วมใจจากครูที่ผ่านการอบรมเพื่อร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมโดยการทำกิจกรรมศีลธรรมผ่าน บ้าน-วัด-โรงเรียน รวมถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการรับสมัครผู้ประสานงานการศึกษาเป็นทีมงานในแต่ละจังหวัด เพื่อติดตามรักษาครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างจริงจัง รวมถึงการดูแลผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพัฒนาศีลธรรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆที่จะมีขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์

๑) เป็นทีมงานในพื้นที่จังหวัด เยี่ยมเยียนและแนะนำให้กำลังใจบุคลากรสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนในฝัน รวมถึงโรงเรียน World Class สร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมศีลธรรมผ่าน บ้าน-วัด-โรงเรียน รวมถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๒) เป็นทีมงานในพื้นที่จังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ร่วมกันและการบูรณาการกิจกรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน รวมถึงชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันพัฒนากิจกรรมในลักษณะ บวร เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและความดี พื้นฐานให้กับนักเรียนทุกคน ผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach)

๓) เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับทีมงานส่วนกลางรักษาพัฒนางานผู้ประสานงานการศึกษาและครูแกนนำ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เพื่อนำไปปรับพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมาย

๔) เป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ส่วนงานที่ดูแลคือ คณะกรรมการบวร. ฝ่ายรักษาพัฒนางานผู้ประสานงานการศึกษาและครูแกนนำ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่