โครงการทางก้าวหน้า

หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันนี้สภาพศีลธรรมในหมู่เยาวชนได้เสื่อมถอยลงไปอย่างมาก อันเป็นผลกระทบมาจากความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและการแผ่ขยายของอารยธรรมจากประเทศต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถกระทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยปราศจากการพัฒนาศีลธรรม ของเยาวชนควบคู่ไปด้วย ดังนั้นชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงได้มีนโยบายจัดทำโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งส่งผลให้ปัญหา ดังกล่าวนั้นลดน้อยลงไป และช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน ทำให้ประเทศมีความสงบสุข ร่มเย็นด้วยคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนเกิดความสนใจใฝ่หาความรู้ ในพระพุทธศาสนา

๒. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนสามารถนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการ ดำเนินชีวิต ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคม และทำให้สังคมไทย มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งวัตถุและจิตใจที่มั่นคงถาวรตลอดไป

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

๒. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ดูรายละเอียดได้ที่นี่