โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในครอบครัว และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาอันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยกจากการได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคมอย่างไม่รู้จบ

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการ “บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชนหลังลาสิกขา จึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ และเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปลูกฝัง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคี ในหมู่เยาวชน ให้มีจิตสาธารณะใฝ่สันติ และมีที่พึ่งอย่างแท้จริงในตนเอง

๒. เพื่อหล่อหลอมเด็กและเยาวชนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์จนติดเป็นนิสัย

๓. เพื่อปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่

๔. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไทยรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม

๕. เพื่อตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมไทยและสามารถนำไปใช้ได้อย่างภาคภูมิ

๖. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทยในคุณค่าของประเพณี วัฒนาธรรมไทย วัฒนธรรมชาวพุทธ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ไปใช้ในวิถีชีวิตอย่างภาคภูมิ

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

๑. ชมรมพุทธศาสตร์สากลในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

๒. คณะสงฆ์ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

๔. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ดูรายละเอียดที่นี่