โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-star

หลักการและเหตุผล

“เยาวชน” คือ อนาคตและความหวังของสังคมไทย ถ้าหากเยาวชนของชาติห่างเหินจากศีลธรรม ก็ย่อมมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของอบายมุขต่างๆ อันจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมติดตามมาอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ “พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)” จึงมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เยาวชนไทยมี “ความรู้คู่คุณธรรม” สามารถนำธรรมะมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ดังนั้น ในเวลา 45 ปี นับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย เมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา “พระเทพญาณมหามุนี” จึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมศีลธรรมแก่เยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

  • การฝึกสมาธิ
  • การเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ
  • การอบรมธรรมทายาทของเยาวชนชายและหญิง

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เบื้องต้น เพื่อสร้างเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เป็น “ดาวแห่งความดี” (The Virtuous Star หรือ V-Star) ซึ่งจะเป็นผู้นำต้นแบบด้านศีลธรรมให้แก่เยาวชนทั่วทั้งประเทศต่อไปในอนาคต

โครงการนี้นับเป็นการบูรณาการการปลูกฝังศีลธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างครบวงจร ด้วยการประสานความร่วมมือกันระหว่าง “บ้าน วัด และโรงเรียน” ภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐคือกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำคัญโครงการนี้ยังได้รับการอุปถัมภ์การดำเนินการจากพระเทพญาณมหามุนี ซึ่งได้มอบทุนเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก และสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้แก่ทุกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในฐานะ “โรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ซึ่งเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า ขณะนี้มีโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เด็กดี V-Star ทุกคนได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี โดยมี วินัย เคารพ อดทน เป็นแม่แบบการฝึกในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม พัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน จัดตั้งชมรม V-Star Club และมีการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัยด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สนุกสนาน น่าสนใจ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ทั้งต่อเด็กดี V-Star ครอบครัว และชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และ 12 องค์กรภาคี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ขึ้น เพื่อรวมเด็กดี V-Star จากทั่วประเทศ มาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เพื่อประเมินมาตรฐานศีลธรรม ทั้งภาคปริยัติ ปฏิบัติ และร่วมกันปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

ดูรายละเอียดได้ที่นี่