โครงการมาร์ชชิ่งความดี

หลักการและเหตุผล

ด้วยมูลนิธิครูของแผ่นดิน องค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและครูที่มีจิตอาสา เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศ เช่น ขาดเรียน เรียนไม่เก่ง สอบตก เสพสิ่งเสพติด ชู้สาว ตั้งท้อง ทำแท้ง ทะเลาะวิวาท ฯลฯ จึงได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาคิดค้นสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนานิสัยเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ในการนี้ มูลนิธิครูของแผ่นดินได้จัดการประกวดมาร์ชชิ่งความดี เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้มีนิสัยดีที่ทุกคนต้องการผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี โดยมีการแปรแถวประกอบดนตรี และมีระบบพัฒนาทักษะความดีสากล ๕ ประการ อันได้แก่ นิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และมีจิตใจที่เป็นสมาธิ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบพัฒนาทักษะความดีสากล ๕ ประการ

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้มีนิสัยดีสากล ๕ ประการผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี โดยมีการแปรแถวมาร์ชชิ่งประกอบดนตรี

๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถ มีความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตน

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

มูลนิธิครูของแผ่นดินและคณะกรรมการอำนวยการโครงการมาร์ชชิ่งความดี

ดูรายละเอียดได้ที่นี่