โครงการอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม (VME)

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องด้วยโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทยล้านรูป ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นโครงการที่สำคัญในการสร้างเสริมศีลธรรม เพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ จึงเห็นควรให้มีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะดูแลรักษาและทำกิจกรรมกับบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ตามนโยบายคณะกรรมการบวร. ในการส่งเสริมคุณธรรมของเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนศีลธรรมคุณธรรมในสังคมและสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศ

ในการนี้จึงได้จัดโครงการอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความศรัทธาตั้งใจสร้างบารมีกับหมู่คณะ ได้เข้ามาช่วยเหลืองานของพระศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ผ่านกระบวนการอบรมหล่อหลอมตามหลักธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถเป็นกำลังสำคัญในการรองรับงานของพระศาสนาได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสรรหาบุคลากรประเภทอาสาสมัครในการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทยล้านรูปในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

๒. เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีศรัทธาและมีคุณภาพ เป็นอาสาสมัครประจำในองค์กร

๓. เพื่อสรรหาบุคลากรมารองรับงานศีลธรรมในสถานศึกษาซึ่งมีจำนวนโรงเรียนอีกมากที่ยังขาดการดูแลรักษาและพัฒนาทำกิจกรรมกับโรงเรียน บ้าน มวัดชุมชน ตาม นโยบายคณะกรรมการบวร.

๔. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสเข้ามาร่วมสร้างบารมี

๕. เพื่ออบรมหล่อหลอมให้มีเป้าหมาย อยู่ในเส้นทางการสร้างบารมี

๖. เพื่อติดตามผลการทำกิจกรรมและเป็นข้อมูลให้กับส่วนกลางในการพัฒนางานต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานการศึกษาฯ กองเลขานุการ   สำนักการศึกษา

ดูรายละเอียดได้ที่นี่