๑๑ โครงการทางการศึกษา

1. โครงการทางก้าวหน้า 

2. โครงการ V-Star

3. โครงการมาร์ชชิ่งความดี

4. ธุดงค์ธรรมชัย

5. โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

6. งานดูแลโรงเรียนของผู้ประสานงานการศึกษา

7. โครงการครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก

8.  โครงการอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม (VME)

9. โครงการครูผู้นำบุญ

10. โครงการปฏิบัติธรรมของครูอาสา VME  ครูผู้นำบุญ

11. โครงการพัฒนาศักยภาพ