VME

ความหมาย

อาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม (Volunteers for Moral Education) หรือเรียกคำย่อว่า “VME” และผู้ช่วยอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม (Assistant to Volunteers for Moral Education) หรือเรียกคำย่อว่า “AVME” หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีศรัทธาที่จะเข้ามา สร้างบารมีในองค์กรอย่างเต็มที่ด้วยจิตเป็นกุศล โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และพร้อมที่จะรับปัจจัยเกื้อหนุนในอัตราที่องค์กรกำหนดขึ้น

คุณสมบัติ

๑. อาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม (VME)

๑.๑  มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย

๑.๒  อายุ ๒๒ –๖๕ ปี

๑.๓  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

๑.๔  มีจิตอาสาและเสียสละ และรักการทำงานเป็นทีม

๑.๕  มีความประพฤติดี และสามารถรักษาศีล ๕ ได้เป็นปกติ

๑.๖  มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา มีบุคลิกภาพดี ไม่พิกลพิการ ไม่เป็นโรคจิต โรคประสาท โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมี

๒. ผู้ช่วยอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม (AVME)

๒.๑  ผู้มีคุณสมบัติเหมือนอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม

๒.๒  ผู้ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย

๒.๓  ผู้ช่วยอาสาสมัครฯ (AVME) ที่ต้องการปรับสภาพเป็นอาสาสมัครฯ (VME) ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการกลางจึงจะมีสิทธิ์สมัครได้และดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหา

หลักเกณฑ์การบรรจุเข้าเป็นสมาชิก VME และ AVME

๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรกำหนดไว้

๒. ต้องผ่านขั้นตอนการจัดหา

๓. กรณีที่องค์ประธานมีคำสั่ง หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการบวร มีมติเห็นชอบ อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น